Technologie, z ktrych korzystamy

Proponujemy profesjonalne us?ugi w zakresie geodezyjnym i kartograficznym na nowym i nowoczesnym sprz?cie.

Tachmietr

Instrument geodezyjny, ktremu mo?emy zrealizowa? ka?de zadanie pomiarowe w geodezji.

Niwelator

Dzi?ki temu urz?dzeniu mo?emy okre?li? r?nic? wysoko?ci punktw mierzonych.

Odbionirnik GPS

Global Positioning System to amaryka?ski system nawigacji satelitarnej obejmuj?cy swym zasi?giem ca?? kul? ziemsk?.

Teodolit

Instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru k?tw poziomych oraz k?tw pionowych.

Czym si? zajmujemy ...

Proponujemy profesjonalne us?ugi w zakresie geodezyjnym i kartograficznym na nowym i nowoczesnym sprz?cie.

Wznowienie granic

Wznowienie granic polega na odnalezieniu istniej?cej i obowi?zuj?cej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi.

Czytaj wi?cej ...

Wznowienie granic

Mapy do celw projektowych

Mapa geodezyjna do celw projektowych potrzebna jest do sporz?dzenia planu zagospodarowania terenu. Zazwyczaj map? tak? wykonuje si? w skali 1:500.

Czytaj wi?cej ...

Mapy do celw projektowych

Mapy numeryczne

Wykonujemy kompleksowe opracowanie map numerycznych z wykorzystaniem istniej?cych materia?w archiwalnych oraz pomiarw bie??cych.

Czytaj wi?cej ...

Mapy numeryczne