O nas

Firma POMIAR rozpocz??a swoj? dzia?alno?? w 2008 roku i jest pr??nie rozwijaj?cym si? przedsi?biorstwem. Nasza Firma to ponad 20 letnie do?wiadczenie poparte uprawnieniami geodezyjnymi oraz m?ode spojrzenie na rozwijaj?cy si? rynek us?ug geodezyjno-kartograficznych.

Zakres ?wiadczonych us?ug przez nasz? firm? to prace geodezyjne zwi?zane z obs?ug? r?nego rodzaju inwestycji na etapie projektowania, realizacji budowy jak i eksploatacji. Do?wiadczenie zdobyte przy wszystkich zrealizowanych projektach geodezyjnych po??czone z nowoczesnymi technologiami oraz profesjonalizm na ka?dej p?aszczy?nie dzia?ania naszej za?ogi jest gwarantem wysokiego poziomu wykonywanych us?ug geodezyjno - kartograficznych.

Wszystkie ?wiadczone us?ugi przez nasz? firm? wykonywane s? zgodnie z aktualnymi przepisami i instrukcjami geodezyjnymi oraz bran?owymi. Jeste?my dyspozycyjni, solidni, dotrzymujemy ustalonych terminw. Do zleconych zada? zawsze podchodzimy w sposb indywidualny dla potrzeb klienta.

Mo?ki po?o?ne s? w samym centrum powiatu monieckiego i jest najwi?kszym miastem w ca?ym powiecie. Biuro mie?ci si? w Mo?kach na ul. Kolejowej 2. Dogodny dojazd zapewnia przelotowa trasa o znaczeniu krajowym (do przej?? granicznych na Litw? i Bia?oru?) oraz, przebiegaj?ca przez Mo?ki, zelektryfikowana trakcja kolejowa Bia?ystok - E?k. Nasza dzia?alno?? obejmuj? ca?e wojewdztwo podlaskie.

Proponujemy profesjonalne us?ugi w zakresie geodezyjnym i kartograficznym na nowym i nowoczesnym sprz?cie.